AV-ARKKI RY:n KEVÄTKOKOUS 2017

Kutsu AV-arkki ry:n jäsenille,

Tervetuloa AV-arkki ry:n kevätkokoukseen:
paikka: AV-arkin toimisto, Tallbeginkatu 1/76, 00180 Helsinki
Kaapelitehdas, C-rappu, 4-kerros
aika: perjantaina 28.4.2017 klo 12.00

Kokouksessa käsiteltävät AV-arkki ry:n sääntöjen mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille

7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen sääntöihin lisäykset seuraavia asioita koskien:

1) Yhdistyksen hallituksella on oikeus kutsua yhdistykseen kuuluvia tai kuulumattomia asiantuntijajäseniä kokouksiinsa.
Ainoastaan kevätkokouksessa valituilla hallituksen jäsenillä on kuitenkin äänivalta kokouksissa. Asiantuntijajäsenillä ei ole äänivaltaa kokouksissa.

2) Hallitus voi asettaa valvontansa alaisena toimivia toimikuntia ja työryhmiä ja määrätä toimikausien pituudet ja toimikunnille ja työryhmille maksettavat palkkiot. Toimikuntiin ja työryhmiin voidaan valita jäseneksi myös yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä.

3) Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

4) Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi koti- ja ulkomaisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö yhdistyksen kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä.