AV-arkki ry:n säännöt

AV-arkki ry.

SÄÄNNÖT 12.2.2013


Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on AV-arkki ry, kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.


Toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on audiovisuaalisen, elektronisen mediataiteen, ts. video-, tietokone- ja elokuvataiteen arkistoiminen ja levittäminen ja edistäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös erilaisten audiovisuaalisten taiteiden ja laajemmin audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. Yhdistyksen tarkoitus on myös auttaa edellä mainituilla taiteen aloilla työskentelevien taiteilijoiden, tekijöiden, tuottajien ja tutkijoiden asemaa osallistumalla erilaisten järjestöjen kuten taiteilija- ja tekijänoikeusjärjestöjen työhön. Lisäksi yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenilleen juridista apua alan kysymyksissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä edustajana alansa eri tahoilla, harjoittaa jäsentensä teosten levitystoimintaa, järjestää audiovisuaalisen taiteen tapahtumia ja informaatiotoimintaa, alan koulutusta ja tiedotustoimintaa. Yhdistys myös pitää yhteyttä alalla ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin ja mediataidekeskuksiin, informoi niiden toiminnasta jäsenilleen ja edustaa jäseniään ja heidän teoksiaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Yhdistys voi solmia yhteistyösopimuksia sekä kotimaisten että ulkomaisten vastaavaa toimintaa harjoittavien keskusten ja organisaatioiden kanssa.

Toimintansa tueksi yhdistys voi hakea apurahoja ja avustuksia, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa audiovisuaalisten tuotteiden myyntitoimintaa ja mediajulkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.


Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseniksi kaikki yhdistyksen päämääriä kannattavat henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat mediataiteen aloilla. Hallitus voi hyväksyä myös kannattajajäseniä. Kannattajajäseniksi voi hallitus hyväksyä kaikki henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi hyväksyä myös kunniajäseniä. Varsinaisilta jäseniltä perittävä liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen maksun suuruudesta päättää kevätkokous. Kunniajäsenet nimittää vuosikokous ja heiltä ei peritä jäsenmaksua.


Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Vuorovuosina puolet hallituksesta on erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.


Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja erikseen. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilöitä yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


Tilit
Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun 1. päivästä joulukuun viimeiseen. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai lähettämällä kutsu sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu verkkosivuilla.


Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keväällä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus siihen katsoo olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, myös yhteisöjäsenillä. Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään ellei säännöissä toisin mainita yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
10. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
6. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

10§
Saavutetut jäsenedut
Saavutetut jäsenedut säilyvät.