JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

AV-arkki kartoitti jäsentyytyväisyyttä verkkokyselyllä keväällä 2017. Kyselyllä haluttiin selvittää, mitkä toiminnot jäsenistö koki erityisen tärkeiksi ja kuinka AV-arkin koettiin pärjänneen tehtävässään. Tietoja käytetään yhdistyksen strategian päivittämiseen.

AV-arkin toiminnan painopisteiden määrittäminen

Verkkokyselyssä pyrittiin selvittämään, kuinka tärkeiksi AV-arkin toiminnan eri painopisteet koetaan arviointiasteikolla 1 = ei tärkeä … 5 = erittäin tärkeä.

Tärkeimmiksi toiminnoiksi nousivat kansainvälinen levitystoiminta keskiarvolla 4,76 (89 % vastanneista antoi arvosanan 5) ja festivaalilevitystoiminta keskiarvolla 4,74 (84 % antoi arvosanan 5). Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin kotimainen levitystoiminta keskiarvolla 4,49 (69 % antoi arvosanan 5). Yli 4,0:n keskiarvon saivat myös www-teosarkiston ylläpito ja kehittäminen, edunvalvonta, mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistäminen sekä esityskorvausten kerääminen.

Lähes kaikki toiminnot saivat korkean arvosanan. Tästä voi päätellä, että AV-arkki on onnistunut määrittelemään toimintansa painopisteet niin, että ne vastaavat hyvin jäsenistön intressejä.

Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan enintään kolme toimintoa, joihin he toivoisivat AV-arkin keskittyvän, mikäli yhdistyksen yleistoiminnan rahoitus vähenisi merkittävästi ja toimintoja olisi pakko karsia. Tässä kyselyssä kirkkaaseen johtoon nousivat taiteilijoiden kansainvälistymisen edistäminen (70 % vastaajista valitsi vaihtoehdon) ja ohjelmistoyhteistyö festivaalien ja muiden tapahtumien kanssa (62 % valitsi vaihtoehdon). Kolmannen sijan jakoivat tietopankkina toimiminen ja verkkoarkiston kehittäminen (32 %), pitkäaikaisarkistoinnin edistäminen (30 %) sekä verkostojen rakentaminen ja yhteistyö (27 %).

Taiteilijoiden kansainvälistymisen edistäminen nousi selkeään johtoon (65 % vastaajista) myös kysyttäessä, mihin yhdistyksen tulisi keskittyä mikäli määrärahat kasvaisivat merkittävästi. Ohjelmistoyhteistyö festivaalien ja muiden tapahtumien kanssa piti kakkossijansa (35 %) ja kolmanneksi nousi omien tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen (32 %).

Arvio AV-arkin toiminnasta painopistealueilla

Arvioitaessa AV-arkin onnistumista tehtävissään viime vuosina arviointiasteikolla 1 = huonosti menee… 5 = erinomainen suoritus, keskiarvot tärkeimmiksi mielletyille toiminnoille olivat seuraavanlaiset:

– Kansainvälinen levitystoiminta 3,90 (36 % vastanneista antoi arvosanan 5)
– Festivaalilevitystoiminta 3,92 (32 % antoi arvosanan 5)
– Kotimainen levitystoiminta 3,91 (31 % antoi arvosanan 5)
– www-teosarkiston ylläpito ja kehittäminen 4,0
– Edunvalvonta 3,54
– Mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistäminen 4,15
– Esityskorvausten kerääminen 3,72

Vapaamuotoisia kehuja tuli eniten verkkopalvelusta ja niillä olevista teosesittelyistä, henkilökunnan kanssa asioinnin miellyttävyydestä, levitystoiminnan aktiivisuudesta, teknisestä tuesta sekä mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin ajamisesta.

Kehittämisehdotuksissa toivottiin mm., että jakelukatalogiin valittaisiin “turvallisten”, varmimmin festivaaleille leviävien teosten lisäksi myös nykyistä kokeellisempia teoksia tuntemattomammilta tekijöiltä. Ehdotettiin esimerkiksi useampaa rinnakkaiskatalogia, jotka voitaisiin kuratoida eri näkökulmista. Lisäksi korostettiin valintaprosessin avoimuuden tärkeyttä. Toivottiin myös mahdollisuutta nähdä reaaliaikaisesti, minne omat teokset on lähetetty.

Yleinen tyytyväisyys AV-arkin toimintaan

Jäsenistön tyytyväisyyttä AV-arkin toimintaan pyrittiin kartoittamaan myös muutamalla ”kyllä/ei” -kysymyksellä:

– Olen tyytyväinen AV-arkin toimintatapoihin– 85 % vastasi kyllä
– AV-arkin jäsenmaksu on edullinen (50 €/vuosi) – 89 % vastasi kyllä
– Suosittelen AV-arkkia kollegoilleni – 93 % vastasi kyllä
– Ymmärrän millä tavoin AV-arkki toimii – 81 % vastasi kyllä

Kysyttäessä mitkä yhdistyksen nykyisessä strategiassa mainituista arvoista heijastavat yhdistystä parhaiten (asteikolla 1 = ei ollenkaan … 5 = kuvaa hyvin), yli 4,0 keskiarvon saivat seuraavat arvot:

– Ammattimainen – keskiarvo 4,37
– Toimii vastuullisesti – 4,30
– Arvostettu – 4,27
– Nykyaikainen – 4,24
– Joustava – 4,07
– Tehokas – 4,05
– Helppo lähestyä – 4,00

Huonoimmin yhdistyksen koettiin tavoittaneen arvonsa seuraavissa:

– Itsekriittinen – 3,46
– Ajaa minun asiaani – 3,62
– Reilu – 3,81

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, kuinka usein jäsenet saavat suoria yhteydenottoja AV-arkin verkkopalvelun tai muun yhdistyksen tekemän promootion johdosta. Monet kokivat tämän vaikeaksi arvioida, sillä yhteydenottajat eivät aina kerro, mitä kautta ovat taiteilijasta tai teoksesta alunperin kuulleet. Kysymykseen vastanneista 40 % kertoi saavansa yhteydenottoja AV-arkin toiminnan perusteella 1–5 kertaa vuodessa, 5 % arvioi määräksi 5–10 kertaa vuodessa ja 38 % ei uskonut saaneensa koskaan yhteydenottoa AV-arkin promootiotyön ansiosta. Loput 17 % ei osannut arvioida asiaa. Useimmiten yhteydenotot ovat olleet festivaalikutsuja, joissakin tapauksissa myös näyttelykutsuja.

Taustatietoa verkkokyselyyn vastanneista

Yhteensä 73 jäsentä vastasi kyselyyn. Vastaajien ikäjakauma oli suhteellisen tasaista: 39 % oli 41–50-vuotiaita, 32 % oli 31–40 -vuotiaita ja loput yli 50-vuotiaita. Ikäluokassa 20–30 vuotta ei ollut vastaajia. Vastaajista 42 asui Uudellamaalla, muutama ulkomailla ja loput ympäri Suomea.

Vastaajat olivat olleet AV-arkin jäseniä alle kahdesta vuodesta yli 20 vuoteen. Yleisimmin he olivat olleet jäseninä 11–20 vuotta (36 %), 6–10 vuotta (21 %) tai 2–5 vuotta (20 %). Muista taiteilijajärjestöistä useimmin vastaajat olivat myös Muu ry:n jäseniä (68 %) tai kotipaikkakuntansa paikallisen taiteilijaseuran jäseniä (22 %).

Ammatti-identiteetiltään vastaajat kokivat olevansa ensisijaisesti kuvataiteilijoita (84 %), mediataiteilijoita (67 %), videotaiteilijoita (63 %) ja taiteilijoita (51 %). Elokuva-ohjaajaksi itsensä mielsi 42 %, freelanceriksi 22 % ja valokuvataiteilijaksi 21 % vastaajista. Alle 20 % vastaajista koki omakseen jonkun muun ehdotetuista ammattinimikkeistä.

Suurimmalle osalle vastaajista mediataide oli pääasiallinen taiteenmuoto omassa taiteellisessä työskentelyssä.

Vastaajat toivat teoksia AV-arkin levitykseen yleisimmin 2-5 vuoden välein (60 %) tai vuosittain (25 %). Arvioidessa sitä, kuinka suuri osa vastaajien mediataideteosten levityksestä tapahtuu AV-arkin kautta, hajautuivat arviot siten, että noin kolmannes vastasi alle 10 %, kolmannes 10-50 % ja kolmannes yli 50 %.

Tutkimuksen tulokset antavat arvokasta tietoa yhdistyksen strategian päivittämistä ja toimintojen kehittämistä varten. Kiitämme kaikkia osallistuneita!

Copyright © 2018 AV-Arkki