Yhdistyksen säännöt

AV-arkki ry (rekisteröity 23.12.2019)

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on AV-arkki ry, kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2§ Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mediataiteen arkistoiminen, levittäminen ja edistäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös erilaisten audiovisuaalisten taiteiden ja laajemmin audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. Yhdistyksen tarkoitus on myös auttaa edellä mainituilla taiteen aloilla työskentelevien taiteilijoiden, tekijöiden, tuottajien ja tutkijoiden asemaa osallistumalla erilaisten järjestöjen kuten taiteilija- ja tekijänoikeusjärjestöjen työhön. Lisäksi yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenilleen apua alan kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä edustajana alansa eri tahoilla, harjoittaa jäsentensä teosten levitystoimintaa, järjestää audiovisuaalisen taiteen tapahtumia ja informaatiotoimintaa, alan koulutusta ja tiedotustoimintaa. Yhdistys myös pitää yhteyttä alalla ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin ja mediataidekeskuksiin, informoi niiden toiminnasta jäsenilleen ja edustaa jäseniään ja heidän teoksiaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Yhdistys voi solmia yhteistyösopimuksia sekä kotimaisten että ulkomaisten vastaavaa toimintaa harjoittavien keskusten ja organisaatioiden kanssa.

Toimintansa tueksi yhdistys voi hakea apurahoja ja avustuksia, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa audiovisuaalisten tuotteiden myyntitoimintaa ja mediajulkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:

-varsinaiset jäsenet
-kannattajajäsenet
-kunniajäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseniksi kaikki yhdistyksen päämääriä kannattavat henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat mediataiteen aloilla.

Kannattajajäsenet

Hallitus voi hyväksyä myös kannattajajäseniä. Kannattajajäseniksi voi hallitus hyväksyä kaikki henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa

Kunniajäsenet

Yhdistys voi hyväksyä myös kunniajäseniä. Kunniajäsenet nimittää kevät- tai syyskokous hallituksen esityksestä ja heiltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö yhdistyksen kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä.

Varsinaisilta jäseniltä perittävä liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana hän ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka yhden vuoden ajan on laiminlyönyt maksettavaksi erääntyneiden jäsenmaksujen suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai sen tekemiä päätöksiä taikka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan voi hallitus erottaa kahden vuoden määräajaksi tai kokonaan.

Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää kaikki oikeutensa yhdistyksen varoihin.

Jäsen, joka on eronnut yhdistyksestä tai katsottu eronneeksi maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, voi kahden 2 vuoden sisällä hakea takaisin jäseneksi jättämällä yhdistyksen hallitukselle hakemuksen. Kahden 2 vuoden aika lasketaan siitä päivämäärästä kun hallitus on hyväksynyt eroilmoituksen tai katsonut jäsenen yhdistyksestä eronneeksi. Jos jäsenellä on eroamis- tai erottamishetkellä ollut rästiin jääneitä jäsen- tai muita maksuja on kaikki rästiin jääneet maksut maksettava takaisin jäseneksi hyväksyttäessä.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Vuorovuosina puolet hallituksesta on erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja erikseen. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilöitä yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun 1. päivästä joulukuun viimeiseen. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai lähettämällä kutsu sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu verkkosivuilla.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään keväällä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus siihen katsoo olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni, myös yhteisöjäsenillä. Kokouksissa ei saa äänestää valtakirjalla. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään ellei säännöissä toisin mainita yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuullisille.

7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksun suuruus

9. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

6. Päätetään hallituksen kokouspalkkion suuruus ja hallituksen puheenjohtajan palkkio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

8. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen kevät- tai syyskokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Edustus

Hallitus valitsee edustajat eri yhdistysten ja säätiöiden ym. edustajistoihin tai kokouksiin. Edustajat noudattavat yhdistyksen ja hallituksen tekemiä päätöksiä.

10§ Yhdistyksen nimissä esiintyminen

Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä ei saa esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä ilman hallituksen suostumusta.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12§ Saavutetut jäsenedut

Saavutetut jäsenedut säilyvät.