Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke käynnistyy maaliskuussa 2015 ja kestää noin vuoden. AV-arkki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen mediataideverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen aikana selvitetään mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin olemassa olevia resursseja, toimintamalleja sekä puutteita.

Selvityksen lopputuloksena luodaan uudenlaisia skenaarioita mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi sekä kehitetään arkistointistrategiaa. Päämääränä on, että Kansallisen digitaalisen kirjaston tallennuspalveluun luodaan erilaisia polkuja, joiden kautta mediataideteokset pitkäaikaisarkistoidaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan pilottikokeiluja, joiden avulla erilaisia yhteistyöketjuja testataan. On tärkeää luoda kansallinen strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistoinniksi, jotta vältetään päällekäistä arkistointityötä.

Mediataiteen pitkäaikaisarkistointia hoidettiin 1990-luvulta lähtien Kuvataiteen keskusarkistossa Suomen elokuva-arkiston päätöksellä. Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojekti teki aktiivista yhteistyötä mm. taiteilijajärjestöjen kanssa. Järjestöt toimittivat hankkeelle vertaisarvioitua materiaalia pitkäaikaisarkistoitavaksi. Toiminta loppui Kansallisgallerian perustamisen myötä vuonna 2014.

Tärkeä osa kulttuuriperintöämme on katoamassa nopeaan tahtiin. Mistä saamme resurssit, toimintamallit ja strategian mediataiteen pitkäaikaistallettamiselle? Audiovisuaalisen taiteen ja -kulttuurin kenttä sekä tuotanto- ja jakelumallit ovat suuressa murroksessa digitalisoitumisen myötä. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä vuodelta 2007 velvoittaa tallentamaan audiovisuaaliset tallenteet, jotka on tarkoitettu levitettäviksi yleisölle. Tallenne on lain mukaan aineisto, joka sisältää ääntä, kuvaa tai merkkejä ja joka on teknistä menetelmää käyttäen tallennettu teknisen laitteen avulla käytettävälle alustalle. Edelliset määritykset sopivat suurelta osin myös media- ja videotaiteeseen, kokeelliseen elokuvaan sekä moniin peleihin.

Mediataiteen ja kokeellisten audiovisuaalisten tuotantojen arvostus ja rahoitus laahaavat kotimaassa vaikka visuaalisen taiteen kulttuuriviennissä ja kansainvälisessä näkyvyydessä juuri mediataide on kärkisijoilla. Audiovisuaalisen kulttuurin tuotanto- ja jakelumallit muuttuvat nopeaa tahtia digitalisoitumisen ja verkossa jakamisen myötä. Taiteilijat seuraavat aikaansa. On tärkeää että nykykulttuurin merkittävästä osasta, mediataiteesta ja pelikulttuurista, jää jälki tuleville sukupolville.

Pitkäaikasarkistoinnin kestävä ratkaiseminen nostaa taidemuodon arvostusta ja tukee audiovisuaalisen taiteen asemaa.

Useat kotimaiset taidemuseot arkailevat hankkia video- ja mediataideteoksia kokoelmiinsa, koska pitkäaikaisarkistointiin ja konservointiin ei ole resursseja eikä osaamista. Tämä vaikuttaa suoraan taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksiin sekä jälkipolville säilytettävään otantaan nykytaiteesta. Mediataidetta päätyy taidemuseoiden kokoelmiin huomattavasti suppeammalla otannalla kuin mitä visuaalisen taiteen kentällä esitetään ja tuotetaan.

Hankkeen aikana selvitetään mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin olemassa olevia resursseja, toimintamalleja sekä puutteita. Selvityksen lopputuloksena luodaan uudenlaisia skenaarioita mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi sekä kehitetään arkistointistrategiaa. Päämääränä on, että Kansallisen digitaalisen kirjaston tallennuspalveluun luodaan erilaisia polkuja, joiden kautta mediataideteokset pitkäaikaisarkistoidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan pilottikokeiluja, joiden avulla erilaisia yhteistyöketjuja testataan. Kansallisen  arkistointistrategian avulla myös vältetään päällekäistä arkistointityötä.

Copyright © 2018 AV-Arkki