Piirustuksen ja maalauksen lehtoraatti haussa Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen yliopisto, jonka muodostavat arvostetut ja perinteikkäät korkeakoulut teknillistieteellisellä, kauppatieteellisellä sekä taideteollisuuden alalla. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti monitieteistä ja monitaiteista luonnettaan. Tavoitteena on kuulua maailmanluokan yliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Perus- ja jatko-opiskelijoita yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 4 500, joista professoreja noin 300. Alumneja on yhteensä noin 75 000.

Taideteollisen korkeakoulun Taiteen laitoksella, erityisesti Yhteisen opetuksen yksikössä (YoYo) on avoinna seuraava tehtävä:

Lehtori: piirustus ja maalaus

Tehtävä on työsopimussuhteinen ja sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään. Tehtävä täytetään 5-vuoden määräajaksi.

Tehtävät
Lehtori vastaa Yhteisen opetuksen yksikön piirustuksen ja maalauksen opetuksesta, sekä osallistuu opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä muun opettajakunnan kanssa. Lehtorin tehtäviin kuuluu lisäksi mm. opiskelijoiden ohjaus sekä opiskelijavalintoihin osallistuminen.

Palkkaus
Palkkaus perustuu yliopistojen henkilöstön palkkausjärjestelmään.

Edellytykset
Lehtorilta vaaditaan vähintään ylempi yliopistotutkinto ja erinomainen opetustaito. Hakijan oma taiteellinen toiminta on välttämätöntä. Lisäksi arvostetaan kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta. Lisäansioksi luetaan monipuolinen kielitaito. Suomen kielen taito on välttämätön.

Työaika
Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1600 tuntia vuodessa.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika
Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun dekaanille osoitettuun hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
1. ansioluettelo
2. opetusportfolio
3. julkaisuluettelo
4. kolme esimerkkiä omasta taiteellisesta tuotannosta (tiedoston maksimikoko 20 mt)
5. motivation letter / näkemys alan kehittämisesä, max 2 liuskaa

Laitostason työryhmä varaa itselleen oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia.

Hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti hakuajan päättymiseen 1.11.2011 mennessä Aalto-yliopiston kirjaamoon osoitteeseen rekry-taik@aalto.fi. Kirjaamo suljetaan klo 15.00. Sähköisesti toimitettavat asiakirjat tulee toimittaa pdf-muodossa ja tiedostot tulee nimetä muotoon sukunimi_piirustus_maalaus.pdf. (esim. sukunimi_piirustus_maalaus1.pdf). Kirjaamon postiosoite on Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki.

Hakuaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita ei varsinaisessa haussa löydy. Aalto-yliopisto varaa itselleen mahdollisuuden ottaa huomioon lehtorin tehtäviä täytettäessä myös muita mahdollisia ehdokkaita. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakuprosessi
Laitostason työryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään vierailemaan Taideteollisessa korkeakoulussa ja antamaan opetusnäyte. Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: taiteelliset ansiot, opetustaidot, yhteistyötaidot sekä toiminta taide- tai tiedeyhteisössä. Laitostason työryhmä haastattelee jatkoon valitut hakijat.

Yhteisen opetuksen yksikkö
Haettavana oleva lehtoraatti on sijoitettu Taideteollisen korkeakoulun Yhteisen opetuksen yksikköön, ks. http://art.aalto.fi/fi/yoyo/. Taiteen laitoksella sijaitseva Yhteisen opetuksen yksikkö tuottaa koko korkeakoulun yhteiset pakolliset perusopinnot sekä yhteiset valinnaiset opinnot. Yhteisiin opintoihin kuuluvat taide- ja teoriaopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. YoYon tuottama opetus on avointa kaikille korkeakoulun opiskelijoille.

Yhteiset opinnot jaetaan kandidaatin tutkintoon kuuluviin yhteisiin pakollisiin opintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Yhteisillä pakollisilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka sisältyvät Taideteollisen akateemisen komitean päättäminä koulutusohjelmasta riippumatta kaikkiin kandidaatin tutkintoihin. Yhteisten pakollisten opintojen lisäksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy koulutusohjelmakohtaisia pakollisia opintoja, jotka määritellään koulutusohjelmien tutkintovaatimuksissa.

Valinnaisilla opinnoilla tarkoitetaan sellaista YoYon kurssitarjontaa, mikä on avointa kaikille korkeakoulun opiskelijoille. Valinnaisiin opintoihin kuuluu sekä taide- ja teoriaopintoja että kieli- ja viestintäopintoja. Opiskelija voi sijoittaa näitä opintoja esimerkiksi tutkintonsa vapaasti valittaviin opintoihin. Kieli- ja viestintäopintojen osalta valinnaista opetusta järjestetään pääosin Perustieteiden korkeakoulun kielikeskuksessa ja Helsingin kauppakorkeakoulun viestinnän laitoksella, johon Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Lisätietoja antaa Yhteisen opetuksen yksikön johtaja Ossi Naukkarinen, ossi.naukkarinen@aalto.fi, puh. +358 50 307 48 03.

Kielitaitovaatimukset
Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta syntyperäiseltä Suomen kansalaiselta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Riittävä suomen kielen taito katsotaan olevan henkilöllä, joka suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla on osoittanut erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa eli
– on osoittanut opetushallituksen asettaman tutkintolautakunnan kokeessa erinomaista suullista ja kirjallista hallintaa, tai
– on saanut koulusivistyksenä suomen kielellä ja suorittanut korkeakoulussa kypsyysnäytteen;
– suorittanut ylioppilastutkinnon, johon sisältyy vähintään arvosana magna cum laude approbatur kyseisessä kielessä suoritetussa äidinkielen kokeessa
– suorittanut ylioppilastutkinnon, johon sisältyy vähintään arvosana eximia cum laude approbatur suomi toisena kielenä kokeessa. Suomi toisena kielenä on vieraskielisille tarkoitettu äidinkielen korvaava koe.

Kyky ymmärtää ruotsin kieltä katsotaan olevan henkilöllä, joka
– suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla on osoittanut ymmärtävänsä vähintään tyydyttävästi puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, tai
– on jonkun suomalaisen yliopiston asettaman kielitutkintolautakunnan tai sen jäsenen antaman todistuksen mukaan osoittanut ymmärtävänsä puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä.

Helsinki, 20.9.2011

Copyright © 2018 AV-Arkki